THERE’S A GHOST IN MY HOUSE by Philip Faulks

THERE’S A GHOST IN MY HOUSE by Philip Faulks

[English below] មានខ្មោចនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំ គំនូរ និង សិល្បៈកាត់ក្រដាស់ដោយ ភីលីព ហ្វូកស៍ ពិព័រណ៌សម្ភាធ ម៉ោង៦:៣០ល្ងាច ថ្ងៃពុធ ១១មករា ២០១៧ ចាវ៉ាកាហ្វេ វិមានឯករាជ្យ (ជាន់ខាងលើ) ភីលីព ហ្វូកស៍ មានដើមកំណើតពីប្រទេសអង់គ្លេស ហើយមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៧៦ ក្នុងជន្មាយុ១៧ឆ្នាំ។ លោកបានចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យា ល័យសិល្បៈវិកតូរា បញ្ចប់ការសិក្សាក្នុង ឆ្នាំ១៩៨០ ហើយ ទទួលបានអនុបណ្ឌិតសិល្បៈពីសកលវិទ្យាល័យ អាអិមអាយធី ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩។ តាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨១មក លោកហ្វូកស៍បានក្លាយទៅជាសិល្បករ ដែលមានការតាំងបង្ហាញស្នាដៃ។ តាំងតែពីពេល នោះមក ការអនុវត្តន៍សិល្បៈរបស់លោករួមបញ្ជូលនូវធាតុមួយចំនួន រួមមាន គំនូរ ការបោះពុម្ព និង ចម្លាក់។ របៀបអនុវត្តន៍ទាំងនេះ ធ្វើឲ្យលោកមានក្នុងបង្ហាញក្នុងពិព័រណ៍ទោលចំនួន១៤ ក្នុងទីក្រុង ស៊ីដនី ម៉េលប៊ើន និង ព្រីសស្បិន ហើយក្នុងប្រទេស ចិន រួមទាំងក្នុងកម្មវិធី វប្បធម៌ក្រដាស ដែលកម្មវិធីនេះគឺ ជាការប្រមូលផ្ដុំ ការងារ រយៈពេល១០ឆ្នាំរបស់សារមន្ទីរកាំងចូវ នៅប្រទេសចិន ក្នុងឆ្នាំ២០១៥។ There’s A Ghost In My House Drawings and Paper Cuts by Philip Faulks Exhibition opening 6:30pm Wednesday, January 11, 2017 Java Café Independence Monument (upstairs) Philip Faulks was born in England and…

Influence: The New Ages by Leang Seckon

Influence: The New Ages by Leang Seckon

ឥទ្ធិពល: យុគសម័យថ្មី | Influence: The New Ages by Leang Seckon VIEW CATALOG HERE ការបង្ហាញជូនពិសេសនូវស្នាដៃការងារថ្មី ដោយ លាង ស៊ីកន ចាវ៉ាកាហ្វេ និង ហ្គាឡឺរី (វិមានឯករាជ្យ) រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា A special presentation of new work by Leang Seckon Java Café and Gallery (Independence Monument) Phnom Penh, Cambodia បើកបង្ហាញ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ៣១តុលា ២០១៦, ម៉ោង ៦:៣០ – ៩:៣០ ល្ងាច កាលបរិច្ឆេទពិព័រណ៍៖ ៣១ ខែតុលា ដល់ ១៩ វិច្ឆិការ ២០១៦ គទានុរក្សាដោយ យាន រស្មី Opening: Monday, October 31, 2016 at 6:30 – 9:30 pm Exhibition dates: October 31 – November 19, 2016 Curated by Yean Reaksmey Java is excited to welcome back Leang Seckon…

November ’16 Specials at Java TK

November ’16 Specials at Java TK

| FEATURED DRINK | Pumpkin Pie Frappuccino a sweet and frozen blend of fresh pumpkin and spices, topped with whipped cream $2.75 Milkfruit Lime Smoothie fresh blend of milkfruit, lime juice, yogurt and a touch of condensed milk (created by Ms. Mean) $3.00 Red Snapper Filet with passionfruit-raisin and caper sauce, with a side of green beans, carrots, spinach and white radish and carrot-potato mash with a touch of apple juice (created by Ms. Mean) $7.00 Beef Filet with Tangy Citrus Sauce and lightly grilled vegetables (red and green peppers,…

November ’16 Specials at Java IM

November ’16 Specials at Java IM

| FEATURED DRINK | Pumpkin Pie Frappuccino a sweet and frozen blend of fresh pumpkin and spices, topped with whipped cream $2.75 Green Thumb Juice fresh juice blend of lime, orange, mint and garlic flower sweetened with tuk paim* (created by Ms. Ny) $3.00 Pandan and Passionfruit Soda Fresh juices sweetened w/our homemade syrup (created by Ms. Reaksmey) $3.50 Blue Gin Cocktail Bombay Sapphire (gin), blue curacao, crushed limes and coriander, and a dash of homemade passionfruit cordial (created by Mr. Sopheak) $4.00 Grilled Salmon Filet with pumpkin and almond…

June specials at TK Branch

June specials at TK Branch

Avocado Smoothie fresh avocado, yogurt and tuk paim* $3.50 Ginger and Mint Citrus Juice a fresh blend of mint, ginger, orange and lime juice lightly sweetened (created my Mr. Sambath) $3.00 Iced Choco-Latte with Salted Caramel with cream and a double shot of espresso (created by Mr. Chivorn) $4.00 “High-Torque Screwdriver” vodka, gin and tequila with fresh orange and pineapple juices (created by Mr. Chivorn) $4.00 Hearty Beef Chili large cuts of beef filet, with bell peppers, kidney beans and mildly spiced, served with a dollop of yogurt and baguette…

June specials at IM Branch

June specials at IM Branch

Guava and Spinach Juice freshly squeezed with orange and lime juice, lightly sweetened with a salted rim (created by Ms. Ary) $3.00 Avocado Smoothie fresh avocado, yogurt and tuk paim* $3.50 Iced “Carajillo” (coffee and rum) a shot of espresso, vanilla and chocolate flavoring and milk shaken with rum (created by Mr. Sopheak) $4.00 Soy Mudslide a sweet and cool blend of Kahlua, Bailey’s and vodka with chocolate syrup and soy milk – a twist on the classic version (created my Ms. Reaksmey) $4.00 Grilled Chicken Breast and Pumpkin-Potato and…

I Want to Get Married – Drawings, Video and Performance by Srey Bandaul

I Want to Get Married – Drawings, Video and Performance by Srey Bandaul

I Want to Get Married Drawings, video and performance by Srey Bandaul Exhibition opening 6:30, performance at 7pm Wed 11 May, 2016 Srey Bandaul uses parody as an artistic tool to confront the complications of Cambodia’s past, identity, social values and artistic practices.  The title “I want to get married” is a metaphor for understanding each other and compromise. For Bandaul, it is a coming together of ideas and the acknowledgement of history that allows for criticality and eventually reinvention. This for Bandaul serves as a platform for him to…

OPEN STAGE AT JAVA CAFÉ with James Speck, Sim Chanya and Christine Benn

OPEN STAGE AT JAVA CAFÉ with James Speck, Sim Chanya and Christine Benn

Wednesday, April 27, 2016 Co-hosted by Claire Marchant-Collier and So Phina For the next Open Stage we have decided to change the format a little to build better connections between the Khmer-language and English-language literary communities. So for each event it will be co-hosted and organized by two people who will invite a featured reader from each community.  The readers will be asked to read in their own work in their own language and we will provide a translated summary to the audience. So please join us for the next…